Aydınlatma Metni

Öğretmen Adayı Aydınlatma Metni

                                                                      

                                   

ULUSLARARASI KÜLTÜR EĞiTiM VE BİLİM A.Ş.

ÖĞRETMEN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

 AYDINLATMA BEYANI

 

Uluslararası Kültür Eğitim ve Bilim A.Ş. (“UKEB”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. Veri Sorumlusu

UKEB veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle ve işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işlemektedir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleneme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Aktarımı

İşe alım süreçleri kapsamında kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve özlük verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak UKEB Saklama ve İmha Politika’sında belirlenen yöntemlere imha edilmektedir. Söz konusu faaliyetler kapsamında okulumuzca kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla kariyer sitesi vasıtasıyla toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak, Kanun m. 5/2 (c)’de düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”; işlenme şartı kapsamında işlenmektedir.

 1. Sahip Olduğunuz Haklar

Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse, işlemeye ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 3. Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve imha hallerinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere işbu işlemlerin bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda, işbu duruma itiraz etme,
 1. Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un ilgili kişinin yani sizin haklarınızı belirlediği işbu madde kapsamında tarafınızca okulumuza yapılacak başvuruların Esenyalı Mah. 108/26 Sok. No:32 Karabağlar/İzmir  adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde din hanesi bulunmayan veyahut bulunuyor ise ilgili kişisel veri karartılarak çekilmiş bir adet kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla, uluslararasikulturegitim@hs01.kep.tr e-posta adresine iletmek suretiyle, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile info@ukeb.com.tr e-posta adresine iletmek suretiyle veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin alınmasıyla birlikte kimliğinizin doğrulanmasını takiben tarafımıza göndermiş olduğunuz kimlik fotokopiniz mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilecektir.

UKEB talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılması esnasında oluşabilecek maliyetler ise Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler çerçevesinde tarafınıza fatura edilecektir.